Regulamin konkursu

§ 1. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu „Pies z charakterem” (dalej: „Konkurs”) jest Forum Media Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Polskiej 13 w Poznaniu.

NIP: 781-15-51-223, REGON 631046924.

Organizator przeprowadza Konkurs na stronie internetowej https://konkurs.pieszcharakterem.pl (dalej Strona konkursu).

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 201, poz. 1540) o grach hazardowych.

Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). tj. m.in. na potrzeby wyłonienia laureata konkursu oraz zidentyfikowania laureata konkursu, skontaktowania się z laureatem konkursu po rozstrzygnięciu, przesłania laureatowi konkursu nagrody oraz informacji handlowej Organizatora.

Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs składa się z opublikowania przez organizatora konkursu informacji o Konkursie na stronie internetowej https://konkurs.pieszcharakterem.pl. Na stronie Konkursu pojawią się szczegóły dotyczące zasad konkursu.

W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, małżonków, krewnych i powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

W Konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat, będące konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego.

Udział w Konkursie i udostępnienie związanych z tym danych jest całkowicie dobrowolne oraz darmowe.

Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie, mogą przystąpić do Konkursu po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie naruszenia praw osób trzecich dokonane przez Uczestnika w czasie trwania Konkursu. Wszelkie roszczenia dotyczące naruszenia tych praw kierowane będą bezpośrednio do Uczestnika Konkursu, który będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.

Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana niniejszym Regulaminem (dalej „Uczestnik”).

Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

§ 3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs trwa od dnia 10.08.2022 r., godz. 08:00 do dnia 25.08.2022 r. do godz. 23:59.

Uczestnik Konkursu dokonuje zgłoszenia do Konkursu poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie https://konkurs.pieszcharakterem.pl i zaakceptowanie warunków udziału w Konkursie.

Uczestnik może zwiększyć swoje szanse na wygraną w Konkursie, poprzez zaproszenie do udziału w nim swoich znajomych (za pośrednictwem unikalnego linku umieszczonego pod adresem https://konkurs.pieszcharakterem.pl).

Za przystąpienie do Konkursu Uczestnik otrzyma 10 punktów. Za każde wysłane zaproszenie Uczestnik otrzyma 1 punkt. Za każdą osobę, która przystąpi do Konkursu, wykorzystując indywidualny link Uczestnika, Uczestnik otrzyma 20 punktów.

Nagrodę główną otrzyma osoba lub osoby, które zdobędą największą liczbę punktów w Konkursie.

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Jury.

Osoby, które wygrają Konkurs, są laureatami konkursu.

§ 4. NAGRODY

Organizator przewiduje następującą nagrodę główną dla zwycięzców Konkursu:

- roczna prenumerata PREMIUM magazynu „Pies z charakterem”,

- NIELIMITOWANY DOSTĘP do kursu online „Rola zabawy w życiu psa” na platformie Uniqskills.

O przyznaniu nagrody Uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora drogą mailową na podany w zgłoszeniu adres email.

Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie, w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o wygranej w Konkursie, wiadomości e-mail z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko
b. adres korespondencyjny
c. numer telefonu

Uczestnicy tracą prawo do otrzymania Nagrody w przypadku naruszenia któregokolwiek istotnego punktu z niniejszego Regulaminu, wpływającego na prawa i obowiązki stron, w szczególności § 2 ust 2,3,4,5,7,8, a w wypadku ujawnienia faktu złamania postanowień Regulaminu po doręczeniu Nagrody, Uczestnicy są zobowiązani do jej zwrotu na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania informacji o naruszeniu istotnego postanowienia Regulaminu wraz z uzasadnieniem.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych nagród na inne cele Organizatora.

Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.

Każdy z Uczestników może zrzec się prawa do nagrody.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a także innych podmiotów niezależnych od Organizatora.

§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

Uczestnicy Konkursu będą zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu Konkursu.

Wszelkie naruszenia Regulaminu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etyki. Uczestnik, u którego zachowania, określone w niniejszym ustępie zostaną stwierdzone podlega wykluczeniu z Konkursu. Okoliczność ta pozostaje bez wpływu na uczestnictwo pozostałych Uczestników znajdujących się w jednej grupie z Uczestnikiem wykluczonym.

Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników jest wyłącznie Organizator Konkursu. Informacje te, zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

§ 6. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

Organizator zobowiązuje się powiadamiać Uczestników o przebiegu konkursu za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej udostępnionego przez Użytkownika przy zgłoszeniu udziału w Konkursie.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

- biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem fikcyjnych adresów email, pochodzących z tego samego adresu IP,

- prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich lub naruszają ich prawa,

- prowadzą działania mające na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu,

- prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek.

Od decyzji Organizatora przysługuje Uczestnikowi odwołanie do Sądu.

Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:

- naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich

- problemy z dostarczeniem bądź wyświetleniem zgłoszeń konkursowych związane z funkcjonowaniem oprogramowania na komputerze lub telefonie komórkowym Uczestnika Konkursu, także tego, o którego istnieniu nie miał on świadomości w trakcie trwania Konkursu (np. zapora sieciowa, oprogramowanie malware, oprogramowanie antywirusowe, wirus komputerowy lub innego rodzaju złośliwe oprogramowanie).

- nieumiejętnego posługiwania się przez Uczestnika komputerem bądź urządzeniem elektronicznym, z którego zgłoszenie zostało dodane.

§ 7. REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na adres Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Termin do wniesienia reklamacji uważa się za zachowany, gdy w tym czasie Uczestnik nada pismo w placówce pocztowej operatora publicznego. Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji, w przypadku gdy reklamacja zostanie wysłana do Organizatora po terminie określonym w niniejszym postanowieniu.

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji wraz z uzasadnieniem.

Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

Od decyzji Organizatora Uczestnikowi przysługuje odwołanie do Sądu.

Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku wady nagrody konkursowej, Uczestnik po otrzymaniu nagrody ma prawo do zgłoszenia reklamacji, zgodnie z przepisami w kodeksie cywilnym traktującymi o rękojmi za wady przy sprzedaży.

§ 8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE NINIEJSZEGO REGULAMINU

Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.

Niniejszy Regulamin jest dostępny w przez cały okres trwania Konkursu na stronie internetowej www.pieszcharakterem.pl  z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria strony internetowej.

Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków uczestnictwa w Konkursie oraz będą stosowane jedynie do Uczestników, którzy przystąpili do konkursu po dniu ogłoszenia zmian.

W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników umieszczając odpowiednie informacje na fanpage’u Pies z charakterem w serwisie społecznościowym Facebook ( https://www.facebook.com/pieszcharakterem),

Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zarówno Uczestnicy Konkursu, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Pozwanego.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia 2022 roku.