REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ FORUM MEDIA POLSKA

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem Konkursu jest Forum Media Polska z siedzibą przy ulicy Polskiej 13,
60-595, w Poznaniu.
2. Konkurs będzie przeprowadzany jednorazowo w terminie 01.07.22 (Organizator zastrzega
sobie prawo niezorganizowania konkursu w danym terminie bez podania powodu).
3. Zadanie konkursowe będzie polegać na udostępnieniu zdjęcia swojego pupila z
#pieszcharakterem na stronie Instagram.com oraz w komentarzu na stronie Facebook.com.
4. Zwycięzca zostanie wybrany na podstawie najciekawszego zdjęcia przez Organizatorów.
5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i
zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie
podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do
tej Ustawy.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca fanem oficjalnego
fanpagu “Psa z charakterem” na Facebook.com i na Instagram.com
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących
warunków:
a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www
b) spełnienie warunków podanych w §3 p.1
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o. których
mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

§ 3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Przedmiotem konkursu jest dodanie zdjęcia z pupilem lub samego pupila za pomocą
hashtagu (#pieszcharakterem).
2. Nagrodami w Konkursie są:
a) Roczny dostęp do prenumeraty “standard” Psa z charakterem za zajęcie pierwszego
miejsca.
b) Dostęp do jednego wydania drukowanego magazynu Pies z charakterem dla trzech osób,
które dodatkowo zostaną wytypowane przez organizatorów.
(Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia nagród dopiero w dniu ogłoszenia
konkursu)
c)Nagrody są przewidziane osobno na Instagram.com i osobno na Facebook.com
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu
i interpretacji rozstrzyga Organizator.
4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w przeciągu 3 (trzech) dni od
zakończenia edycji Konkursu.
5. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien
odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie
3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
6. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialna będzie osoba: Zuzanna Redka

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych w momencie dowiedzenia się o wygranej, tj.: imienia, nazwiska, adresu
poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca
przekazania nagrody).
2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego
Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności
zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.
Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.